Jak na aplikaci VR školení ve firmě?

Jak na aplikaci VR školení ve firmě?
| Publikováno dne

Učení se praxí přináší rychlejší a hmatatelnější výsledky oproti běžnému způsobu vzdělávání. Virtuální realita spojuje možnosti digitálního prostoru s imerzivním pocitem skutečnosti, díky čemuž je možné dosahovat účinnosti reálného výcviku škálovatelně, bez potřeby fyzických replik / blokace výrobních strojů a bez rizika vzniku škod na zdraví či majetku.

O principech a výhodách školení a vzdělávání pomocí imerzivních technologií, jako je virtuální, rozšířená a mixovaná realita, pojednává ucelená publikace na webu Vrealmatic.com. V tomto článku se podíváme na problematiku samotného výběru a implementace školení ve VR do procesů firmy.

Implementace školení ve virtuální realitě na pracovišti

Při uvažování o aplikaci školení s pomocí VR technologie do procesů firmy je třeba se zaměřovat na maximalizaci dopadu a efektivity tohoto typu cvičení. Imerzivní složka podněcující vnímání fyzické přítomnosti v digitálním či modifikovaném světě přináší řadu výhod i aspektů k řešení. Je třeba jasně definovat školící potřeby, způsob používání i metody vyhodnocování účinnosti. Je nutné si ujasnit následující:

 • Čeho chcete dosáhnout?

  Jinými slovy, máte definované požadavky na dané školení? Strategický směr vzdělávání zaměstnanců? … Kde mají vaši pracovníci mezery v dovednostech? Jaký je výchozí stav a kam se chcete dostat? Jaké jsou požadované výsledky učení? Jasným identifikováním toho, jaké problémy je třeba řešit pomocí školení a jaké chcete dosáhnout úrovně dovedností jsou základem pro návrh obsahu školicích programů.

 • Vyberte vhodné řešení

  Vývoj řešení na míru umožňuje dosažení dokonalého imerzivního školícího zážitku v prostředí blízkém skutečným prostorám a zařízením podniku. S tímto řešením jsou spojené značné náklady na vývoj i údržbu v čase.

  Alternativou je využití unifikované platformy pro školení ve virtuální realitě. Tou je v praxi vzdělávací platforma s řadou modulů zaměřených na školení individuálních hard a soft dovedností v obecném měřítku. Výhodou je nižší finanční náročnost, kdy platíte licenci za používání dané platformy, jejíž obsah je vývojáři průběžně rozvíjen, rozšiřován a udržován. Nevýhoda je zřejmá - z podstaty obecnějšího cílení - 1 aplikace pro všechny podniky - je třeba tedy počítat s určitou “univerzálností” obsahu. Jako příklad platformy s obsahem cíleným na průmyslové závody lze uvést platformu Ludus Global, v případě lékařství pak ossovr nebo oms. Kompletní přehled platforem napříč odvětvími najdete v publikaci Školení a vzdělávání pomocí imerzivních technologií.

 • Stlačte čas strávený školením ve virtuální realitě na nezbytné minimum

  Být ve virtuálním prostředí může být intenzivní zážitek – zvláště pro nováčky seznamující se s touto technologií. Přestože za posledních několik let došlo v hardwaru k úžasnému vývoji, používání náhlavní soupravy pro VR po delší dobu je nepříjemné a dezorientující.

  Udržujte virtuální tréninky krátké a zajímavé. Praktické je školení v krátkých modulech - v ideálním případě by každé školící sezení nemělo trvat déle než 20 minut. Jestliže je třeba provést více sezení za den, nastavte mezi nimi pravidelné přestávky, aby si školený mohl od VR “odpočinout” návratem do reálného světa.

 • Pořiďte si správný hardware

  Hardware je pro trénink VR zásadní. Na trhu existují standalone VR headsety (headsety fungující samostatně) a headsety vyžadující ke své funkci připojení ke streamovacímu zařízení (PC, server, herní konzola). Jednotlivé náhlavní soustavy se od sebe liší mnoha parametry, z těch nejdůležitějších jde o způsob fungování (s PC / samostatně), rozlišení, hmotnost, dostupnost a cenu.

  Požadavek na hardware je z části definován požadavkem na stupeň fotoralističnosti grafiky školících aplikací. Se zvyšující se úrovní grafické kvality školení zásadně rostou požadavky na výkon. Snadno se tak dostanete k potřebě streamování školení do VR brýlí namísto standalone provozu. Takové streamování může být v závislosti na zvoleném zařízení jak pomocí drátu, tak bezdrátově.

 • Udělejte si to co nejjednodušší

  Nové technologie by měly přinášet nové možnosti, efektivitu a zjednodušení procesů. Přemýšlejte o nasazení VR headsetů způsobů s co možná nejnižšími nároky na obsluhu jednotlivých zařízení i zaměstnanců s nimi pracujícími. Dobrým řešením je provoz zařízení v kiosk režimu a nasazení nástroje pro vzdálenou správu obsahu a nastavení napříč používanými VR headsety.

 • Vezměte všechny zaměstnance na palubu virtuální cesty

  Ne všichni zaměstnanci (zejména pak starší ročníky) se zpočátku budou cítit při používání VR sebejistě a pohodlně. Při zavádění imerzivních technologií do vašeho tréninkového portfolia vezměte v úvahu zařazení úvodních jednoduchých cvičení s náhlavními soupravami, které umožní zaměstnancům zžití s novou technologií. Je také dobré zdůraznit, proč zavádíte toto inovativní školení a jaký pozitivní dopady to bude mít na rozvoj.

  Ujistěte se, že jste také provedli nezbytná hodnocení rizik, abyste zajistili, že školení provádějí všichni zaměstnanci bezpečným způsobem. Klíčový je například trénink ve vhodném fyzickém prostoru - je třeba uvažovat s prostorem nezbytným pro fyzický pohyb při nasazených VR brýlích, a to minimálně 3x3 metru na jednoho pracovníka. Navíc pamatujte, že když jste ve VR, jste ve skutečném světě slepí – takže zamezte narážení do jakýchkoli objektů umístěných v reálném světě!

 • Využijte sílu dat a vyhodnocování k optimalizaci a zefektivnění tréninkových programů

  Schopnost monitorování a vyhodnocování výkonu VR tréninku mění hru ve světě vzdělávání. Během tréninku zaměstnanců lze zaznamenávat každý pohyb – od gesta rukou po pohyb očí, stejně jako interakce a reakce. Tyto informace mají cenu zlata pro rozvoj a revizi tréninkových programů. Zavedením analýzy dat získáte příležitost posoudit, co funguje a kde jsou potřebné změny. To se hodí zejména při školících aplikacích vyvíjených na míru.


Náklady spojené s vývojem tréninkového programu ve VR

Cílem podnikání je zisk a tedy jakákoli investice by měla být spojena s jasnou návratností. Se školícími programy ve virtuální realitě se pojí značné počáteční náklady, které musí být vykompenzovany dlouhodobými přínosy. Jaké jsou tedy náklady spojené s implementací školení ve virtuální realitě?

 • Náklady na hardware

  Nejzřetelnějším rozdílem mezi tradičními vzdělávacími programy v běžné učebně a VR školením je požadavek na VR headsety a přidružená zařízení. Počáteční náklady na hardware nezbytný pro školení ve VR mohou být tedy značné, zvláště, pokud jsou zaváděny pro větší podniky s požadavkem na vysoké počty zařízení. Kvalitní VR headsety startují na ceně kolem 8 000 kč, lokální streamovací stanice pro VR (PC) poté vyjde na cca 30 000 kč.

 • Náklady na software

  Náklady na software se liší v závislosti na zvoleném řešení. Při vlastním vývoji jde zejména o požadovanou úroveň sofistikovanosti a realističnosti (rozsah a design výcviku, 3D modely, textury…). Při licencovaných technologiích poté na ceně licencí. Kromě toho je nutné uvažovat rovněž o dodatečných nákladech, jakými může být například napojení na stávající HR systémy.

  Poznámka: Nejde jen o to aplikaci vyvinout, ale rovněž ji udržovat aktuální

  Učení by mělo být jádrem každého vzdělávacího programu. Pro efektivní vývoj je třeba do procesu zapojit řadu odborníků. Interní pracovníci musí vytvořit znalostní bázi, kterou školení mají předat. Společně s odborníky na virtuální realitu je poté nezbytné vymyslet, jak dané znalosti přenést skrze VR tím nejpřívětivějším způsobem (cíle kurzu, struktura, obsahu výuky, požadované výstupy). Výsledné zadání se poté předává designérům a vývojářům.

  Vedle vývoje je nutné zvážit náklady na pravidelné kontroly a revize obsahu kurzu tak, aby byla zajištěna relevantnost a aktuálnost.


Návratnost investice? Lepší výsledky učení díky školení VR

Monitorování a vyhodnocování by nemělo být dodatečným nápadem, ale ústředním bodem tréninkové strategie.

Pohlcující zkušenosti získané skrze VR tréninky jsou široce uznávány pro přínos zlepšení uchování znalostí. Dávají zaměstnancům příležitost zažít kritické momenty i učit se a posilovat nové dovednosti vykonáváním a opakovaným úkolů.

Zaměstnanci, kteří používali VR k učení, se v drtivé většině domnívají, že jsou na svou práci lépe připraveni. Hmatatelné důkazy o efektivitě tréninku ve VR však nejsou jen subjektivní a neoficiální – jsou podpořeny několika studiemi. Přesto, výkon a hodnocení školení je třeba sledovat.

Při výpočtu návratnosti je třeba brát řadu výhod:

 • snížení nehodovosti na pracovišti
 • vyšší efektivitu vykonávání práce (pracovník si může procvičit jednotlivé úkony, v kterých si není jistý, bezpečně ve VR, než se na ně vrhne v reálném světě)
 • větší flexibilitu a škálování při tréninku a zaučování nových i stávajících zaměstnanců
 • nástroj k testování predispozic vhodnosti kandidátů na otevřené pozice (jednání a reakce na určité situace)

Chci VR školení v mé firmě - jak přesvědčit klíčové zainteresované strany pro danou investici?

Jste přesvědčeni o výhodách školení ve virtuální realitě a chcete, aby hrálo ústřední roli při vzdělávání pracovníků ve vaší společnosti? Je možné, že členové představenstva a vyššího managementu budou k vašemu názoru a hodnotě VR školení skeptičtí. Samotní zaměstnanci se pak mohou obávat nových technologií. Klíčem k získání přízně je přesvědčivá strategie založená na logice, datech a možnosti vyzkoušení. To zahrnuje:

 • Demonstrujte návratnost kapitálu (ROI)

  Nálepka inovativní společnosti je cool, mnohem důležitější je nicméně až dopad zavedených inovací na finančních výsledcích. Poraďte se s dalšími zainteresovanými stranami a vypracujte společně jasný návrh návratnosti školení s využitím virtuální reality. Soustřeďte se přitom na tento dílčí projekt, ale i jeho místo v rámci dlouhodobého řešení rozvoje dovedností pracovníků společnosti.

  Náklady na hardware a software dávejte i do kontextu možného širšího využití.

  Jako přímé přínosy VR školení oproti standardnímu školení v učebně lze uvést následující:

  • úspora nákladů, jelikož zaměstnanci nemusí kvůli účasti na kurzech cestovat.
  • úspory na administraci, jestliže hodnocení a záznamy školení ve VR se automaticky propojí s HR záznamy skrze API
  • opakovaná školení jsou finančně efektivnější, jelikož nevyžadují opakované placení školitele

  Nepřímým přínosem je dle statistik dosažení vyšší efektivity školení.

  Zaměstnanci se s pomocí imerzivní VR technologie učí rychleji, což vede k méně prostojům, produktivnějšímu a bezpečnějšímu pracovnímu prostředí. Přínosná forma vzdělávání rovněž pomáhá motivovat a udržet zaměstnance.

 • Naslouchejte zaměstnancům a zapojujte je

  V konečném důsledku to jsou právě zaměstnanci, kdo jakékoli nové školicí systémy musí používat. Míra počátečního přijetí je přímo úměrná komunikaci - je třeba dát zaměstnancům vědět, proč přicházíte s novým typem školení a co má přinést.

  Zapojení klíčových zaměstnanců do procesu rozvoje školení vám pomůže ve 3 směrech:

  • Zjistit, jaké jsou aktuální problémy, které je třeba školením řešit - budete schopni lépe identifikovat mezery v dovednostech a tedy vytvářet skutečné školení na míru
  • Získání znalostní báze - zjištění nejlepších postupů vycházejících z praxe zkušených pracovníků
  • Dáte tím signál, že školení je vytvářeno tak, aby bylo zaměstnancům přínosem

  Dodržením kroků výše demonstrujete hlavní účel školení a při tom se dozvíte mnoho cenných informací o stávajícím stavu vzdělávání zaměstnanců. V průběhu samotného výběru řešení / vývoje jde také o skvělý způsob, jak testovat efektivitu dílčích kurzů a řešení před jejich nasazením – a případně implementovat potřebné změny ještě v průběhu příprav.

 • Zdůrazněte dopad praktického učení na rozvoj dovedností

  Získání a udržení vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců je důležitým aspektem úspěšného podnikání. Investice do inovativních školících programů založených na praxi přispívá k vytváření pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci motivování a oceňování, a zároveň jsou lépe vybaveni pro výkon své práce. Zvýšená efektivita může vést ke zvýšení úrovně produktivity – a to je atraktivní vyhlídka pro společnosti s ambicí růstu a prosperity.

  Virtuální realita je skvělý tréninkový nástroj k učení se praxí bez rizik a omezení existujících při praktické výuce se skutečnými zařízeními. Školení ve VR mají potenciál replikovat pracovní prostory a na míru šité scénáře tak, aby přímo uspokojily potřeby jednotlivce. Zaměstnanci se mohou učit opakovaným opakováním praktických úkolů v realistickém, ale bezrizikovém prostoru. Ale nejen to, ve VR lze školit i týmy a ve zdokonalování kolektivní dovednosti a souběžných pracovních postupů.

 • Přestaňte o tom mluvit – předveďte to!

  Proč se snažit vysvětlovat zkušenost s VR zúčastněným stranám, když je možné je nechat si vše vyzkoušet? Pro lidi, kteří nikdy předtím virtuální realitu nepoužili, je těžké si představit, jak to celé funguje a jaký to má dopad. Když jim nasadíte VR headset a provedete je praktickou prohlídkou virtuálního světa školení, mnohem pravděpodobněji vše pochopí.


Je budoucnost tréninku virtuální?

Přijetí inovativních školících programů je klíčovou součástí potřeby společnosti vyvíjet se a přizpůsobovat v reakci na měnící se svět. Fragmentace pracovišť v důsledku globalizace a práce na dálku s sebou nese potřebu obdobných / variabilních školení prováděných na několika místech současně. Nedávný pokrok v imerzivních technologiích přináší praktické řešení, jak se vyhnout potřebě zaměstnávat několik školitelů cestujících mezi pobočkami. Navíc, nové metody mají schopnost stát se vyjma vzdělávacího nástroje rovněž znalostní bází držící pracovní postupy a best practices pro jednotlivé úkony a pozice.

Závěrem... otázkou tedy není, proč byste měli hledat důvody, proč zavést inovace a imerzivní technologie do vzdělávání, …ale, spíše, proč ne?

 • Blog
 • Jak na aplikaci VR školení ve firmě?
Sdílení: